Uvjeti prodaje i reklamacije

Svi proizvodi na web shopu su virtualni (online savjetovanje putem Zooma ili Skypa, online unaprijed snimljeni tečajevi) i nije ih potrebno slati. Pristup tečajevima omogučen je neposretno nakon plaćanja, ili u slučaju uplate na bankovni račun i Paypal od momenta kada je uplata vidljiva na našem računu. Individualno savjetovanje plaća se i datum savjetovanja rezervira unaprijed putem web stranice ili kontakt forme a rezervacija je obvezujuća.

Sve online proizvode i usluge možete platiti uplatom na račun, putem Paypala ili na dnu stranice navedenim kreditnim i debitnim karticama.

Nije moguće dobiti povrat novca za online tečajeve i konferencije budući da se radi o digitalnim proizvodima koji se preuzimaju na lokalno računalo u trenutku uspješno obavljene kupnje.

Za individualno savjetovanje može se tražiti povrat novca do najkasnije 3 radna dana prije zakazanog savjetovanja, u protivnom povrat uplate nije moguće ostvariti.

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ”Narodne novine, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu:

NOVA JA, obrt za savjetovanje i poduku

vl. Nadja Skazlić
Derenčinova 22
10000 Zagreb

ili putem e-mail adrese: nadja@nadja.hr.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ću u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molim da mi u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE.

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju digitalnog proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate me obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ove stranice.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, usluga ili online proizvod poslan mailom ili preuzet sa stranice tj. predan u posjed.

 

2. Povrat uplaćenog iznosa

Ukoliko iz bilo kojeg razloga smatrate da se tečaj (usluga) koju ste kupili, suštinski razlikuje od onoga kako je proizvod opisan na web stranici pa se osjećate krivo informirani ili ste slučajno kupili krivi proizvod preko web shop-a, povrat novca je moguće ostvariti slanjem upita za isti, najkasnije unutar 24 sata od otvaranja personalizirane lozinke za pristup tečaju. Potrebno je dakle pravovremeno poslati zahtjev za povrat novca mailom na maja@majaog.com i dostaviti podatke za uplatu. A u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE.

Potrošač, sukladno odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora između potrošača i trgovca, potrošač može podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

 

Online rješavanje sporova:

Rješavanje sporova nastalih kupnjom putem interneta moguće je i preko ovlaštenog tijela Europske komisije za rješavanje sporova (ODR – online dispute resolution) i to putem slijedeće poveznice ec.europa.eu/consumers/odr.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sve eventualno nastale sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem i dogovorom, a u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.